Vítejte na webu KJCH

Víte jak:

 • zjistit přítomnost ionizujícího záření (IZ) kolem nás?
 • se chránit před účinky IZ?
 • zajistit bezpečnou práci se zdroji IZ?
 • je možné, že jaderné elektrárny (JE) patří z ekologického hlediska k nejvhodnějším zdrojům elektrické energie současnosti i blízké budoucnosti?
 • zpracovat a uložit jaderný odpad?
 • vyrobit jaderné palivo a jak přepracovat a využít ozářené jaderné palivo?
 • pracovat s radionuklidy a IZ v chemické, průmyslové a medicínské praxi?
 • působí IZ na chemické a biologické struktury?
 • je možné sledovat migraci radionuklidů v životním prostředí?
 • se připravují a jak působí léčiva a jak se využívá IZ v nukleární medicíně a v diagnostice?
 • lze využít IZ ve vědě, technice, medicínské praxi a při tvorbě a ochraně životního prostředí?
 • lze využít počítačovou techniku v oblastech jaderné chemie?
 • a kde najdete jadernou chemii kolem nás?

A kromě toho, kde získat dobré znalosti nejméně dvou světových jazyků (dle vlastního výběru) pro svou budoucí profesní kariéru? Zajímá vás chemie a jaderná problematika a chtěli byste znát odpovědi na tyto a další zajímavé otázky?

Katedra jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze Vám nabízí možnost vzdělat se a získat přehled v základním a aplikovaném výzkumu i v praxi v oboru Jaderná chemie v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu. 

Učební plány v bakalářském stupni Vám poskytnou dostatečně široký základ v matematice a fyzice a teoretickou i praktickou průpravu v základních chemických oborech, tj. ve fyzikální, anorganické, analytické a organické chemii a v biochemii, na níž se podílejí i pedagogové Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Na tomto základě jsou dále v magisterském stupni rozvíjeny specializované jaderně chemické disciplíny zabezpečované učiteli KJCH a  dalšími odborníky z výzkumu a  praxe, přičemž důraz je položen na aplikaci získaných poznatků ve výzkumu a inženýrské praxi:

Jaderná chemie Radiační chemie Technologie palivového cyklu jaderných elektráren
Radiochemie stop Separační metody v JCH Radioanalytické metody
Chemie radioaktivních prvků Radiobiologie Detekce a dozimetrie IZ
Chemie a radiační hygiena prostředí Aplikace radionuklidů a radiačních metod Základy konstrukce a funkce jaderných elektráren

Jako absolventi budete schopni používat kromě obecných chemických metod radiochemické a radiačně-chemické metody k řešení analytických, ekologických, fyzikálně chemických, biologicko-medicínských a technologických problémů. Vaší předností budou dobré znalosti přírodních věd, matematiky, výpočetní techniky, a z toho vyplývající vysoká flexibilita a široké možnosti uplatnění ve výzkumných ústavech, zdravotnických zařízeních, v jaderně energetickém a chemickém průmyslu, v projekčních ústavech a v řízení výzkumu i provozu. Znalosti a dovednosti získané v magisterském stupni studia budete moci úspěšně využít také v navazujícím doktorském studiu v oboru Jaderné chemie.

Součástí Vašeho studia všech tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) bude i aktivní vědecko-výzkumná činnost. Zúčastníte se řešení zajímavých projektů základního i aplikovaného výzkumu, a tím se můžete stát plnohodnotnými spoluautory publikací ve významných vědeckých časopisech, výzkumných zprávách či referátů na vědeckých konferencích doma i v zahraničí.