Bakalářský studijní program oboru Jaderná chemie

Učební plán poskytuje absolventům dostatečně široký základ v matematice, fyzice a teoretickou i praktickou průpravu v základních chemických oborech, tj. ve fyzikální, anorganické, analytické a organické chemii a v biochemii. Kromě toho je v něm zahrnut i základní dvousemestrový kurs jaderné chemie, kurs základů detekce a dozimetrie ionizujícího záření, jakož i přednáška věnovaná základům konstrukce a funkce jaderných elektráren. Možnosti uplatnění bakalářů tohoto oboru jsou tedy stejné jako v případě bakalářů jiných chemických oborů. Absolventi jsou však výrazně lépe připraveni k práci na výzkumných a dalších pracovištích, kde se využívá radionuklidů a ionizujícího záření. Mají také výborné předpoklady k dalšímu studiu v chemických oborech, zejména jsou schopni během dvou let absolvovat návazné magisterské studium jaderně chemického inženýrství na FJFI.

Studijní programy bakalářského programu Jaderná chemie

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám:

Obecná chemie, Jaderná chemie (Bc.)

 

Bakalářské práce

Nabídka témat bakalářských prací k řešení v akademickém roce 2017/2018.

Nabídka témat bakalářských prací k řešení v akademickém roce 2016/2017.

Přehled úspěšně obhájených bakalářských prací.