Magisterský studijní program oboru Jaderná chemie

Ve studijním oboru Jaderná chemie jsou vychováváni odborníci pro základní a aplikovaný výzkum a praxi v oblasti jaderné chemie, chemie životního prostředí a užité jaderné chemie, včetně aplikací v biologicko-medicínské oblasti. Učební plány poskytují absolventům dostatečně široký základ v matematice a fyzice a teoretickou i praktickou průpravu v základních chemických oborech, tj. ve fyzikální, anorganické, analytické a organické chemii a v biochemii. Na tomto základě je rozvíjeno studium jaderně chemických disciplín, přičemž důraz je položen na aplikaci získaných poznatků ve výzkumu a inženýrské praxi. Do akademického roku 2012/2013 měl obor dvě zaměření: Aplikovaná jaderná chemie a Jaderná chemie v biologii a medicíně, od akademického roku 2012/2013 se obor na formální zaměření nedělí, studentům ale zůstala zachována možnost se úžeji specializovat (výběrem skupiny volitelných předmětů) do jedné z následujících tří oblastí:

Studium v magisterském studijním oboru navazuje na bakalářský studijní obor Jaderně chemické inženýrství.

Absolventi magisterských zaměření mají dobré teoretické znalosti a dostatečný praktický výcvik pro práci v radiochemických a chemických laboratořích. Ovládají metody detekce ionizujícího záření, separační metody jaderné techniky, radioanalytické a radiačně chemické metody. Jsou obeznámeni s technologií jaderných materiálů, s radiační ochranou a chemií životního prostředí. Jsou schopni používat jaderně chemické a chemické metody k řešení analytických, ekologických, fyzikálně chemických, chemicko-biomedicínských a technologických problémů. Nalézají uplatnění ve výzkumných ústavech, zdravotnických zařízeních, v jaderně energetickém a chemickém průmyslu, v projekčních ústavech a v řízení výzkumu i provozu.

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám:

Nová akreditace - studijní obor Jaderná chemie (od akademického roku 2012/2013):

Jaderná chemie (Ing.)

Dobíhající studijní obor Jaderně chemické inženýrství:

Zaměření Aplikovaná jaderná chemie (Ing.)

Zaměření Jaderná chemie v biologii a medicíně (Ing.)

Diplomové práce a výzkumné úkoly

Přehled obhájených diplomových prací.

Přehled diplomových prací řešených v akademickém roce 2016/2017

Přehled výzkumných úkolů řešených v akademickém roce 2016/2017