Ing. Tomáš Rosendorf

Fotografie

muz

Místnost:  B-438
Tel.:  
Fax:  
E-mail:

 

WWW:  

Téma disertační práce: Difuze HTO a chloridů v nízko- a vysokoalkalických cementových materiálech.

Školitel: doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

Školitel specialista: RNDr. Radek Červinka

Ukončené studium:

  • 09/2011 - 09/2014, Jaderně chemické inženýrství, bakalářské studium
    09/2014: Difúze vybraných aniontů kompaktovaným bentonitem - bakalářská práce (abstrakt)
  • Od 09/2014, Jaderná chemie, magisterské studium, specializace: Ochrana ŽP
    06/2015: Studium difúze kompaktovaným bentonitem v in situ podmínkách štoly Josef - výzkumný úkol
    06/2016: Vliv rozhraní na difúzi radionuklidů kompaktovaným bentonitem - diplomová práce (ÚJV Řež, a. s.)

Pozice:

  • Doktorand KJCH od 10/2016,
  • Senátor Akademického Senátu FJFI (od 12/2016 - 11/2019).

Ocenění:

Profil:

Tomáš Rosendorf je absolventem magisterského oboru Jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT), kde je v současnosti studentem doktorského studia oboru Jaderná chemie a studentským zástupcem Akademického senátu fakulty. Byl zapojen do řešení českých i zahraničních projektů: "Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště", "Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná" (projekty Správy úložišť radioaktivních odpadů), "Vývoj nástrojů pro studium transportu kontaminantů v puklinovém prostředí" (TAČR – EPSILON) a "Cement based materials" (EC, Horizon 2020). Podílel se na řešení grantů SGS13/224/OHK4/3T/14 a SGS16/250/OHK4/3T/14. V doktorském studiu se zabývá difúzí a sorpcí anionických spécií na bariérových a konstrukčních materiálech hlubinných úložišť, výpočty speciace a rozpustností radionuklidů v podmínkách hlubinného úložiště. Zavedl a otestoval inovovanou metodiku průnikového difúzního experimentu na rozhraních dvou bariérových materiálů a následným získáním koncentračního profilu ve vrstvě horninových a hydratovaných cementových vzorků. Absolvoval krátkodobé studijní a pracovní pobyty: Kurz ICP (Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s MU Brno), PFLOTRAN Short Course (Sandia National Laboratories ve spolupráci s AMPHOS21, Barcelona), International Summer School on Radiochemistry (Moskevská Státní Univerzita). V pedagogické činnosti je v současnosti vedoucím bakalářské práce na domovské Katedře jaderné chemie FJFI ČVUT, kde rovněž pomáhá se zajištěním laboratorních cvičení z Jaderné chemie a Radioanalytických metod.