Přehled úspěšně obhájených dizertačních prací

2017

Ing. Filip Kužel

Optimalizace přípravy [18F] fluorocholinu 
Ing. et Ing. Jan Adam, Ph.D.

RNDr. Ing. Petr Distler

Study of Extraction Systems for Lanthanoids and Minor Actinoids Partitioning 
prof. Ing. Jan John, CSc.

2016

Ing. Hana Burešová 

Nové scintilační detektory na bázi polystyrenu
prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave) / doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. (ČVUT v Praze - ÚTEF)

2015

Ing. Boris Andris

Vývoj metód stanovenia limitovaných beta emitujúcich radionuklidov pomocou LSC
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.

Ing. Jan Bárta

Radiation- and Photo-induced Preparation of Synthetic Garnets Based on LuAG
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc. / doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

Mgr. Michal Fejgl

Využití stanovení aktivit C-14 pro sledování dávkové zátěže populace
Ing. Ivo Světlík, Ph.D. (ÚJV AV ČR) / doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.

Ing. Petr Kovařík 

Vývoj pokročilých technologií pro nakládání s organickými radioaktivními odpady
prof. Ing. Jan John, CSc.

RNDr. Ivana Krausová

Krátkodobé produkty fotojaderných reakcí na mikrotronu a jejich využití ve fotonové aktivační analýze
Ing. Jiří Mizera, Ph.D. (ÚJF AV ČR, Řež

Ing. Tereza Pavelková

Radiační příprava oxidů aktinidů
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. / doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.

Ing. Irena Špendlíková

Vývoj přípravy vzorků pro stanovení 236U metodou AMS
doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D. / prof. Ing. Jan John, CSc.

Mgr. Kamila Šťastná

Vývoj postupů pro separaci Cm od Am
prof. Ing. Jan John, CSc. / doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.

Ing. Martina Toufarová

Studium reaktivity celouhlíkových nanostruktur indukované ionizujícím a neionizujícím zářením
Ing. Libor Juha, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR) / prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.

RNDr. Martin Vlk

Příprava a studium izotopicky značených betulininů
prof. Ing. Jan John, CSc. / RNDr. Jan Šarek, Ph.D. (Betulinines, Stříbrná Skalice), RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.

2014

Ing. Vítězslav Jarý

Thermally induced ionization and quenching processes in novel oxide and sulfide scintillation materials
Ing. Martin Nikl, CSc.

Ing. Tomáš Gbur

Příprava nanočásticového a nanokompozitního scintilátoru na bázi ZnO
doc. Ing. Václav Čuba, PhD.

2012

Ing. Daniel Seifert

Optimization of the Radiosynthesis of [18]Fluoroethylspiperone Using Commercially Available Automated Synthesis Modules.
Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D.

Ing. Jiří Landa

Modelování vlivu vybraných parametrů migrace radionuklidů z úložišť radioaktivních odpadů na jejich přenos do biosféry.
doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

2011

Mgr. Marek Tomeš

Studium přípravy sloučenin značených luteciem-177.
doc. Ing. František Melichar, DrSc.

Ing. Jan Ráliš

Studium přípravy 86Y a 124I na cyklotronu U-120M.
Ing. Ondřej Lebeda, PhD.
prof. Ing. Jan John, CSc.

Denis Roland Beckford Vera, MSc.

Synthesis and evaluation of radioconjugates formed with selected trivalent radiometals.
doc. Ing. František Melichar, DrSc.

Ing. Marek Fikrle

Vývoj metod stanovení 99Tc ve vzorcích životního prostředí.
prof. Ing. Jan Kučera, CSc.

2010

Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová Study and development of track etch detectors for dosimetric purposes.
prof. Ing. František Spurný, DrSc.
Ing. Iva Ambrožová, PhD.
Ing. Miroslava Semelová Separace radiokobaltu z koncentrátů z odparky JE.
prof. Ing. Jan John, CSc.

2009

Ing. Ota Fišera Studium nových kompozitních materiálů pro separaci a analýzu radionuklidů.
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Ing. Veronika Kleinová Výběr metod pro kontrolu kvality značené protilátky TU-20 a jejího scFv fragmentu.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
prof. Ing. Petr Beneš, CSc.

2008

Ing. Kateřina Eigner-Henke Studium přípravy yttria-86 a jódu-124 pro PET diagnostiku v nukleární medicíně.
doc. Ing. František Melichar, DrSc.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Ing. Jan Kameník Studium separace aktinoidů pomocí kompozitních materiálů na bázi CMPO.
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Mgr. Mária Lučaníková Využitie extrakčných činidiel zakotvených v pevnej fáze v radichemickej neutrónovej aktivačnej analýze.
doc. Ing. Jan Kučera, CSc.
Ing. Mojmír Němec Dekontaminace půd elektrochemickými postupy.
prof. Ing. Jan John, CSc.
Ing. Jan Pejchal Yb3+ and Pr3+ doped materials for fast scintillators.
Ing. Martin Nikl, CSc.
Ing. Ivo Světlík Vývoj metod stanovení 14C a jeho speciace pro studium antropogenních vlivů v životním prostředí.
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.
Mgr. Jakub Šebera Kvantově chemické studium spektrálních a katalytických vlastností komplexních systémů rhenia, platiny a zlata na DFT úrovni.
Ing. Stanislav Záliš, CSc.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
RNDr. Jana Šuľaková Study of solid extractants for separation of minor actinides from high active liquid waste.
prof. Ing. Jan John, CSc.

2007

Ing. Barbora Drtinová Radiační odstraňování iontových forem olova a kadmia z vodných roztoků.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
Ing. Helena Švecová Návrh analytických postupů kontroly jakosti radioaktivně značených protilátek a jejich fragmentů.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.

2005

Ing. Miluše Bartusková Stanovení nízkých aktivit 210Pb ve složkách potravního řetězce.
prof. Ing. Jan John, CSc.

2004

Ing. Helena Kroupová Studium sorpčních interakcí v systému: Bentonit - vybrané radionuklidy a produkty koroze kontejneru - podzemní voda.
doc. Ing. Karel Štamberg, CSc.
Ing. Martin Cabalka Metoda gelové chromatografie při studiu interakce kovů s huminovými látkami.
Jiří Dolanský, prom. chem., CSc.

2003

Ing. Václav Čuba Application of ionizing radiation and ozonization in biological wastewater treatment process.
prof. Ing. Milan Pospíšil, DrSc.
doc. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

2002

   
Ing. Kateřina Černochová Separation of radionuclides from spent decontamination solution.
doc. Ing. Jan John, CSc.
Ing. Martin Kropáček Příprava a vlastnosti preparátů značených 166Ho pro terapeutické účely.
Ing. František Melichar, DrSc.
Ing. Ondřej Lebeda Cyclotron production of 81Rb and 211At and their use in nuclear medicine.
Ing. Miroslav Fišer, CSc.
Ing. Eva Popelová A study of radionuclides extraction from aqueous systems after degradation of organic complexants.
doc. Ing. Jan John, CSc.

2001

Ing. Erika Kaplanová Vývoj metody stanovení selenu pro účely biologického monitoringu v ČR.
Ing. Věra Spěváčková, CSc.
Mgr. Dušan Vopálka  

2000

Ing. Štěpánka Smrčková Studium separace rtuti na anorganických sorbentech.
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Ing. Josef Tecl Studium interakce stopových radionuklidů s lesními půdami různých pedologických typů.
doc. Ing. Karel Štamberg, CSc.

1999

Ing. Evžen Babůrek Izomerizace n-butanu a bifunkční katalýza.
RNDr. Jana Nováková, CSc.
prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.
Ing. Richard Klik Syntetické metalosilikáty na bázi zeolitů typu MFI obsahující B, Al, Ga, Fe a Zr.
RNDr. Vladimír Bosáček, CSc.
Ing. Jiří Mizera Studium interakce stopových prvků s huminovými látkami radiostopovací metodou.
prof. Ing. Petr Beneš, DrSc.